Input:

18/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách, v znení účinnom k 1.1.2020

18/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. novembra 1995
o cenách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
196/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení, 18 novelizačných bodov
276/2001 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 1, § 2, § 4
436/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 6
465/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení § 12
520/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 30 novelizačných bodov
520/2003 Z.z.
1. 5. 2004
body 11, 12, 18 a 21
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa § 12
68/2005 Z.z.
1. 3. 2005
mení, 12 novelizačných bodov
68/2005 Z.z.
31. 12. 2018
čl. I bod 12
117/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení § 1, § 5, § 20, pozn. 18a
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
488/2009 Z.z.
3. 12. 2009
mení a dopĺňa § 1 a § 20
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
260/2011 Z.z.
15. 9. 2011
dopĺňa § 1 a § 17
356/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
112/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
112/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len „tovar”), opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí v oblasti cien tovaru pre trh na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemský trh”) vrátane cien tovaru z dovozu a cien tovaru určeného na vývoz.
(2) Zákon vymedzuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb a orgánov štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona.
(3) Zákon sa nevzťahuje na cenné papiere, hazardné hry, na odmeny, úhrady a platby, náhrady pri vyvlastnení, náhrady škôd a nákladov, na poplatky, pokuty, penále, úroky, poistné, základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave, a medzinárodné tarify v doprave a v oblasti pôšt a telekomunikácií podľa osobitných predpisov.1)
(4) Ustanovenia § 3 ods. 3, § 5 až 12, § 17 až 19, § 21, 22 a 23e sa nevzťahujú na ceny tovaru, ktorého dodanie alebo poskytnutie sa považuje za podnikanie v sieťových odvetviach podľa osobitného predpisu1a) a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.1b)
(5) Ustanovenia § 4, 4a, 5 až 8 a 11 sa nevzťahujú na reguláciu cien nájmu bytov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Základné pojmy
(1) Cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa.3)
(2) Rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ďalej, a cenou, za ktorú sa predáva, sa považuje za cenu obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá.
(3) Na účely tohto zákona sa
a) ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy, odbytu, výskumu a vývoja vrátane k nim prislúchajúcich nepriamych nákladov, ktoré by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky boli uplatnené pri použití metódy čistého obchodného rozpätia,3a) pričom funkciami odbytu okrem činností predaja sa rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov,
b) primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky bola uplatnená vo vzťahu k iným nezávislým osobám.
DRUHÁ ČASŤ
DOHODOVANIE CENY
§ 3
(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.
(2) Pri dohodovaní ceny je záväzné vymedzenie tovaru názvom, prípadne aj

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: