dnes je 23.4.2021

Input:

Nakladanie s odpadovými pneumatikami a uzavretie zmluvy o ich spätnom zbere s účinnosťou od 1.7 2020 a 1. 1. 2021

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.103 Nakladanie s odpadovými pneumatikami a uzavretie zmluvy o ich spätnom zbere s účinnosťou od 1.7 2020 a 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 prinesie viacero zmien. Jednou zo zmien s účinnosťou od 1. júla 2020 bude rozšírenie povinnosti výrobcu pneumatík. Výrobca pneumatík bude povinný uzavrieť zmluvu o spätnom zbere s distribútorom pneumatík (osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému používateľovi alebo ktorá vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja), ktorý o to požiadal, do 30 dní od doručenia žiadosti.

Zákon o odpadoch definuje spätný zber ako:

- bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky,

- bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

- Ako výrobca odpadových pneumatík budem od 1. júla 2020 povinný zaviazať sa distribútorovi, že od neho vyrobenú odpadovú pneumatiku odoberiem bezplatne naspäť. Táto povinnosť ako výrobcovi však vzniká len v prípade, keď o to distribútor požiada.

Povinnosť výrobcu zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík v každom okrese vyplývala už z § 70 SZO zákona o odpadoch. Týmto bodom novely sa spresnil čas uzavretia zmluvy (do 30 dní) ako aj povinnosť výrobcu uzavrieť zmluvu iba v prípade, keď o uzavretie požiada distribútor.

Od 1. januára 2021 bude distribútor odpadových pneumatík povinný uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky. To znamená, že sa distribútor pneumatík môže rozhodnúť či zmluvu o spätnom zbere uzavrie s výrobcom alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Nastáva tu mierny rozpor v zákone a novele. Podľa už spomenutého § 70 SZO zákona o odpadoch je výrobca pneumatík povinný zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík v každom okrese. Otázka sa naskytá, čo sa stane, ak distribútor nepožiada o spätný zber odpadovej pneumatiky výrobcu, ale organizáciu zodpovednosti výrobcov. Navyše povinnosť výrobcu uzavrieť zmluvu o spätnom zbere s distribútorom nadobudne účinnosť od 1. 7. 2020, zatiaľ čo distribútora s výrobcom od 1. 1. 2021. Aj to je legislatíva.

Organizácia zodpovednosti výrobcov bude od 1. 1. 2021 povinná zaslať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky každoročne najneskôr do 31. januára kalendárneho roka zoznam miest spätného zberu pneumatík.

Čo však môžu výrobcovia s odpadovými pneumatikami robiť po ich spätnom zbere? Niekoho môže ako prvá možnosť napadnúť skládkovanie. Podľa zákona o odpadoch je však zakázané zneškodňovať skládkovaním odpadové pneumatiky okrem:

-- pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,

--