Input:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020

18.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.47 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020

Verlag Dashöfer

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

Čl. I

1. V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „spoločnosťou” vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie”.

2. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur” nahrádza sumou „2 000 000 eur”.

3. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur” nahrádza sumou „4 000 000 eur”.

4. V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a sú v súlade s účtovnou závierkou.”.

5. V § 20 ods. 13 sa slová „cenné papiere” nahrádzajú slovom „akcie” a za slovo „štátu” sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ca znie:

28ca) § 51 ods.1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

6. Za § 39q sa vkladajú § 39r a § 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 39r

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 31. decembra 2019

Ustanovenie § 20 ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

§ 39s

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: