Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Transferové oceňovanie v roku 2020

Lektor: Ing. Alena Zábojová

Dátum: 3.11.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Elektronické schránky a zmeny pri obchodnom registri od 1. októbra 2020

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík, Ing. Jozef Brngál

Dátum: 3.11.2020

Čas konania: 15:30 - 16:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.11.2020 - daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

v roku 2020 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obcí, miest, krajov a jednotlivých orgánov verejnej správy v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti budete vedieť ako postupovať pri plnení Vašich úloh.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre verejnú správu sa stane Vašim sprievodcom pri každodennej práci a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v legislatívnej oblasti. Zmenou okrem iného prechádza Zákonník práce, exekučné konanie a napríklad aj zákon o odpadoch. Veľké množstvo zmien sa týka školstva, keďže sa okrem iných mení napríklad školský zákon. Na portáli http://legislativnezmenypreverejnuspravu.dashofer.sk sa dočítate aj o povinnom predprimárnom vzdelávaní, na ktoré sa bude potrebné v roku 2020 pripraviť.

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daňový poriadok
 • Miestne dane
 • Ostatné dane
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Verejné obstarávanie a eurofondy
 • Školstvo
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v online knihe?

 • Priame rokovacie konanie a podmienky účasti vo veci osobného postavenia
 • Spôsob zdokladovania zloženia zábezpeky v ponuke pri komunikácii prostredníctvom elektronických prostriedkov
 • Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona
 • Praktické príklady na uplatnenie daňovej straty za roky 2015 až 2018 po zmene zákona č. 67/2020 Z. z.
 • Dopady balíka opatrení lex korona na daň z príjmov - výdavky na pohonné látky
 • Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácie
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde - informácia
 • Aplikácia MuMAP
 • Cezhraničné vysielanie zamestnancov za účelom poskytovania služieb a kolektívne zmluvy § 5 ZP
 • Mimoriadne zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v zákone o odpadoch
 • Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020
 • Lex korona a zmeny v enviro zákonoch
 • Zmeny v opatreniach na zamedzenie nepriaznivej situácie v súvislosti s COVID-19 v oblasti zákona o dani z príjmov
 • COVID-19 - Nástroje podpory cestovného ruchu
 • Zmeny pre Koordinačné centrá od 1. 7. 2020
 • Zmeny pre zberné dvory od 1. 7. 2020
 • Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 30. júla 2020 (vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb)
 • Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021
 • Miesto zdaniteľného obchodu v roku 2020
 • Miesto zdaniteľného obchodu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a v prípade zásielkového predaja v roku 2020
 • Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane prijímateľom asignovanej dane
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
 • Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020
 • Ministerstvo financií by malo poskytnúť pôžičky pre samosprávy
 • Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021
 • Navrhované pravidlá pre uplatnenie PHL do daňových výdavkov
 • Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane prijímateľom asignovanej dane
 • Ministerstvo financií by malo poskytnúť pôžičky pre samosprávy

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruku aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.


Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Legislatívny rámec, z ktorého vychádza účtovanie vo verejnej správe tvoria zákony a Opatrenia MF SR. Žiaľ sa veľmi rýchlo nadväzujúce právne predpisy menia a nemám čas každý deň to sledovať. Online kniha mi pomohla nielen v orientácií v legislatíve, ale aj pri aplikácii. V mojom prípade sa jednalo najmä o problematiku finančnej kontroly, ktorú považujem za dosť pre mňa dôležitú tému."
Jaroslav P., Hlohovec


"V rámci mojej profesijnej práci som potrebovala získať prehľad o legislatívnych zmenách najmä v účtovníctve a daniach. Potrebovala som sa dozvedieť o zmene postupov účtovania a ich aktuálnosti. Online kniha mi promptne pomohla a dozvedela som sa viacej vecí, nakoniec pomohla aj kolegom z iných odborov nášho pracoviska."
Irena K., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: