dnes je 24.3.2023

Legislatívne zmeny pre verejnú správu
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

v roku 2023 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti obcí, miest, krajov a jednotlivých orgánov verejnej správy v nasledujúcom období. Legislatívny proces už priniesol aj zmeny pre rok 2023. Viete aké?  Práve vďaka informovanosti budete vedieť ako postupovať pri plnení Vašich úloh.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, účinné od roku 2023 na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre verejnú správu bude aj v roku 2023 Vašim sprievodcom pri každodennej práci a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v legislatívnej oblasti. Legislatívnou úpravou prešiel zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov. V online knihe sa dočítate o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa úzko týkajú verejnej správy v oblasti účtovníctva, daňového poriadku, verejného obstarávania, školstva.

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre 2023 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daňový poriadok
 • Miestne dane
 • Ostatné dane
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Verejné obstarávanie a eurofondy
 • Školstvo
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v online knihe?

 • Kedy daňový úrad vráti daňový preplatok - lehota na vrátenie za rok 2022 (v roku 2023)
 • Kontrolovanou transakciou bude len transakcia vyššia ako 10 000 eur od 1.1.2023
 • Novinky v transferovom oceňovaní od roku 2023 a ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov
 • Praktické príklady uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. januára 2023
 • Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od 1.1.2024
 • Príklady týkajúce sa vrátenia daňového preplatku v roku 2023
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s nájomným bývaním od 1.1.2023
 • Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti od roku 2023
 • Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s nájomným bývaním od 1.1.2023
 • Registrovať sa na DPH už nebudú musieť osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti od roku 2023
 • Zmena obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH od roku 2023
 • Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. "druhej šance" od 1.1.2024
 • Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov
 • Náhrada preukázaných cestovných výdavkov v roku 2023 - praktické upozornenie
 • Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2023 pre tretí stupeň náročnosti práce
 • Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.1.2023
 • Vybrané ustanovenia so zreteľom na osobitné výrobky z plastu v kontexte novely č. 430/2021 Z. z. s účinnosťou od roku 2023 a 2024
 • Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022
 • Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2023
 • Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023
 • Stavebná legislatíva od 1.1.2023

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruku aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Legislatívny rámec, z ktorého vychádza účtovanie vo verejnej správe tvoria zákony a Opatrenia MF SR. Žiaľ sa veľmi rýchlo nadväzujúce právne predpisy menia a nemám čas každý deň to sledovať. Online kniha mi pomohla nielen v orientácií v legislatíve, ale aj pri aplikácii. V mojom prípade sa jednalo najmä o problematiku finančnej kontroly, ktorú považujem za dosť pre mňa dôležitú tému."
Jaroslav P., Hlohovec


"V rámci mojej profesijnej práci som potrebovala získať prehľad o legislatívnych zmenách najmä v účtovníctve a daniach. Potrebovala som sa dozvedieť o zmene postupov účtovania a ich aktuálnosti. Online kniha mi promptne pomohla a dozvedela som sa viacej vecí, nakoniec pomohla aj kolegom z iných odborov nášho pracoviska."
Irena K., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV