dnes je 9.5.2021

Input:

Novinka - tehotenské štipendium

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.132 Novinka – tehotenské štipendium

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dňa 1. apríla 2021 nadobudla účinnosť novela č. 426/2020 Z.z., ktorou sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto novely bolo vloženie nového § 149a – ktorého obsahom je právna úprava podmienok nového druhu štipendia – tehotenského štipendia.

 • Tehotenské štipendium sa priznáva - plnoletej tehotnej žiačke strednej školy v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, ak

  • má trvalý pobyt v Slovenskej republike a

  • nemá nárok na výplatu tehotenského – nemocenskej dávky vyplácanej podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 • Tehotenské štipendium sa poskytuje najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

 • Na tehotenské štipendium má žiačka právny nárok.

 • Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

 • O tehotenské štipendium musí žiačka požiadať – písomnou žiadosťou podanou riaditeľovi školy; prílohou žiadosti je

  • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiačke nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

 • O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy.

 • Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

 • Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť