dnes je 23.4.2021

Input:

Postupy verejného obstarávania v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.30 Postupy verejného obstarávania v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

Mgr. Martina Galabová

V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 je množstvo verejných obstarávateľov a obstarávateľov povinných zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť obyvateľstva resp. vlastných zamestnancov prostredníctvom rôznych na to určených tovarov, služieb alebo stavebných prác. V čase mimoriadnej situácie, a to nielen tej, ktorá je v súčasnosti vyhlásená z dôvodu ochorenia COVID-19, je nevyhnutné prijať bezodkladné a rýchle riešenia aj v oblasti verejného obstarávania Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní) stanovuje postupy ako zabezpečiť potreby verejných obstarávateľov a obstarávateľov v čase mimoriadnej situácie a to najmä prostredníctvom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek resp. postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou, v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

V súvislosti s tým Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 24.3.2020 Usmernenie pre verejných obstarávateľov ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti, ktoré je k dispozícii na webovom sídle ÚVO.

Aké sú teda odporúčania ÚVO?

Sú rozdelené do niekoľkých skupín a týkajú sa teda nielen toho, ako identifikovať čo nakupovať a akým spôsobom, ako pritom komunikovať, ale aj toho aké iné možnosti na zabezpečenie týchto potrieb majú rôzne typy verejných obstarávateľov, a aké povinnosti sa na jednotlivé typy vykonaných postupov verejného obstarávania súvisiacich z mimoriadnou situáciou vzťahujú, vrátane zverejňovacích povinností.

Usmernenie UVO takisto poskytuje popisy rôznych modelových situácií, týkajúcich sa zabezpečenia potrieb jednotlivých typov verejných obstarávateľov v čase mimoriadnej situácie.

V zmysle predmetného usmernenia je teda nevyhnutné:

  1. Identifikovať potrebu, teda aké tovary, služby alebo stavebné práce sú pre verejného obstarávateľa nevyhnutné v súvislosti s vyhlásením mimoriadnym stavom a aký je najvhodnejší spôsob ich nadobudnutia, teda či je potrebné ich napr. nakúpiť do výlučného vlastníctva, resp. iba zapožičať / prenajať na nevyhnutné obdobie a pod.
  2. Identifikovať a určiť najvhodnejší postup zabezpečenia alebo nakúpenia daných tovary, služby alebo stavebné práce. Tuto ÚVO poukazuje aj na možnosti ich zabezpečenia / nakúpenia v rámci vlastných kapacít (tými môžu byť rôzne podriadené organizácie verejného obstarávateľa, resp. ním zriadené inštitúcie - napr. rôzne účelové zariadenia, mestské/obecné podniky alebo organizácie, školské, gastronomické a sociálne zariadenia, používanie vlastných technických prostriedkov a ľudských kapacít – napr. áut, materiálu, zamestnancov a pod.) alebo prostredníctvom ich nadobudnutia od podnikov sociálnej ekonomiky (napr. od chránených dielní a pracovísk, sociálnych podnikov a pod.), resp. prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákonníka práce. V neposlednom rade je však potrebné vždy brať do úvahy aj skladové možnosti jednotlivých dodávateľov ako aj podmienky dodania samotných tovarov, služieb alebo stavebných prác.
  3. Čo sa týka komunikácie, ÚVO v prípade nakupovania počas mimoriadnej situácie poukazuje na využitie akýchkoľvek komunikačných kanálov, ktoré vedú k flexibilnému zabezpečenia nevyhnutných potrieb. V zmysle uvedeného nie je nevyhnutné používať výlučne zákonom o verejnom obstarávaní stanovené prostriedky komunikácie, najmä tie ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom elektronických systémov na verejné obstarávanie, verejní obstarávateľa sú v čase mimoriadnej situácie oprávnení použiť akýkoľvek komunikačný kanál, napr. osobné rokovania, emailová, telefonická komunikácia, komunikácia prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a pod. V súvislosti s tým je však potrebné uviesť, že v súlade s princípom transparentnosti je nevyhnutné zdokumentovať priebeh komunikácie bez ohľadu na jej typ.
  4. Zabezpečiť plnenie v súlade potrebou verejného obstarávateľa a uzatvoreného zmluvného vzťahu.
  5. Zabezpečiť plnenie informačných povinností voči ÚVO.

V prípade, ak sa tovary, služby alebo stavebné práce zabezpečujú prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, tak verejný obstarávateľ povinný ich zahrnúť do príslušnej štvrťročnej správy.

V prípade, ak sa tovary, služby alebo stavebné práce zabezpečujú prostredníctvom nadlimitného alebo podlimitného priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ povinný odoslať na ÚVO oznámenie o použití priameho rokovacieho konania pred uzatvorením zmluvy podľa § 82 ods. 4 (nadlimitné priame rokovacie konanie) alebo § 115 ods. 4 (nadlimitné priame rokovacie konanie) zákona o verejnom obstarávaní.

ÚVO takisto apeluje na verejných obstarávateľov a obstarávateľov, aby aj v mimoriadnej situácií konali v súlade s princípmi hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Okrem vyššie uvedeného usmernenia k nakupovaniu v čase mimoriadnej situácie, bol tiež Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tzv. „lex korona”), ktorý prostredníctvo