Input:

Schválená novela zákona o účtovníctve od 31.12.2019 a od 1.1.2020

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.48 Schválená novela zákona o účtovníctve od 31.12.2019 a od 1.1.2020

Verlag Dashofer

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z.,  zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovom „spoločnosťou” vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie”.

2. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur” nahrádza sumou „2 000 000 eur”.

3. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur” nahrádza sumou „4 000 000 eur”.

4. V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov,24aab) má údaje vo výkaze vybraných údajov z  účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aab znie:

„24aab) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013). § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.

5. V § 20 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane uplatňovaných postupov náležitej starostlivosti”.

6. V § 20 ods. 13 úvodnej vete sa slová „cenné papiere” nahrádzajú slovom „akcie” a za slovo „štátu” sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme28ca) ktoréhokoľvek členského štátu”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ca znie:

„28ca) § 51 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

7. V § 23c ods. 4 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní29n)” nahrádzajú slovami „správny poriadok”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29n sa vypúšťa.

8. Za § 39q sa vkladajú § 39r a 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 39

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 31. decembra 2019

Ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

§ 39s

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Ustanovenie § 19 v


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: