Input:

Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane a zamestnaneckú prémiu od 1.12.2019

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.52 Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane a zamestnaneckú prémiu od 1.12.2019

Ing. Juraj Válek PhD

Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. podľa novelizácie č. 221/2019 Z. z. ktorá vstúpi do platnosti k 1. 12. 2019, potvrdenie školy a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky.

Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vystaveného oprávneným subjektom a čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (resp. manžela). Ako aj v prípade dôchodcu posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, ak suma takéhoto dôchodku v úhrne nepresahuje zákonne stanovenú sumu. Platnosť takýchto dokladov uvedených je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Príslušné vyhlásenie sa týka skutočností že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili, že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník, či je poberateľom dôchodku uvedené a vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. V prípade príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie takejto nezdaniteľnej časti základu dane vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie alebo príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za manželku (resp. manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto daňovníka za vyživované v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každého z nich. V takomto prípade predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie takejto nezdaniteľnej časti základu dane a predložením dokladu o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženej v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Doklady ktoré preukazujú oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky (resp. manžela), ako aj rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku, platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Potvrdenie školy a potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa nepredkladá zamestnávateľovi ak dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Jedná sa o zamestnávateľa, ktorými sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, ako aj právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom a verejné výskumné inštitúcie, tiež právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: