dnes je 9.5.2021

Input:

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - zákon č. 302/2019 Z. z.

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.102 Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje – zákon č. 302/2019 Z. z.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária

Národná rada SR schválila dňa 11. 9. 2019 zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR pod č. 302/2019 Z. z.

Zákon má za cieľ zvýšiť mieru zberu odpadov z jednorazových obalov na nápoje a súčasne má dopomôcť k zníženiu tzv. litteringu odpadu, ktorý sa nachádza vo voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.

Keďže jednorazové obaly na nápoje nie sú biologicky rozložiteľné, dlhodobo narušujú ekosystém, dokážu plávať na hladine a znižujú estetickú hodnotu území, verejnosť ich vníma veľmi citlivo. Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných jednorazových nápojových obalov zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Cieľom zákona je zvýšenie zberu a následnej recyklácie plastových a kovových obalov, zálohovať sa podľa návrhu zákona budú len jednorazové obaly na nápoje určené na jedno použitie.

Zákon vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/852, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorá stanovuje nové ciele pre recykláciu obalov. Najneskôr do 31. 12. 2025 sa bude recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov, konkrétne 50 % plastov, 70 % železných kovov a pre hliník je stanovená miera recyklácie 50 %.

Zákon upravuje:

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje – návrh zákona upravuje povinnosti výrobcu zálohovaného jednorazového obalu na nápoje a povinnosti distribútora zálohovaného jednorazového obalu na nápoje,

b) postavenie a činnosť Správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje – týmto správcom bude nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom v Slovenskej republike založená na dobu neurčitú. Podľa zákona môže správca poskytovať aj iné všeobecne prospešné služby, ktorých plnenie bezprostredne súvisí s plnením úloh, pre ktoré bol založený, najmä vzdelávacie a propagačné aktivity,

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre zálohované jednorazové obaly a odpady z nich – patrí sem Ministerstvo životného prostredia SR, SIŽP a SOI,

d) štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.

Zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje je obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh.

Zálohom je osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva.

Zálohovaním obalu je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru, a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely usporiadania inej peňažnej pohľadávky.

Tento zákon