dnes je 23.4.2021

Input:

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.48 Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ďalšími z radu zmien, ktoré reagujú na praktické skúsenosti, sú zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi.

U právnických osôb sa za oslobodený príjem bude považovať aj príjem z predaja akcií jednoduchej spoločnosti na akcie po splnení stanovených podmienok. Tiež sa spresňuje, že oslobodeným príjmom nie je príjem z predaja vlastných akcií, bez ohľadu na splnenie podmienky doby držby stanoveného podielu na základnom imaní.

Upravuje povinnosť právneho nástupcu zdaniť príjem vyplatený z oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev, ak je vyplácaný príjem v sume vyššej ako je súčin podielu sumy vykázaných oceňovacích rozdielov a najdlhšej doby odpisovania u majetku nadobudnutého pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení a počtu zdaňovacích období odpisovania tohto majetku. Suma vyplatených oceňovacích rozdielov prevyšujúca tento podiel sa zdaní daňou vyberanou zrážkou. Ak sa oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,