dnes je 9.5.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.51 Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) je v roku 2019 viackrát novelizovaný. V príspevku sa budeme venovať jeho posledným v NR SR schváleným novelám.

1. Príspevok za zásluhy v športovej oblasti – účinnosť v 2020

Nový zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti upravuje finančné ocenenie zásluh (príspevok poskytovaný Ministerstvom školstva vedy a výskumu SR - MŠ SR) štátnych občanov SR, ktorí ako športoví reprezentanti Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky od 28. októbra 1918 získali na vybranom medzinárodnom športovom podujatí medailové ocenenie. Ide o ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou v niektorej zo športových disciplín, oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paraolympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich ako olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, alebo v šachu (olympijské hry, zimné olympijské hry, paraolympijské hry, šachová olympiáda...).

MŠ SR bude poskytovať tento príspevok na základe žiadosti občanovi SR, ktorý splnil podmienky podľa tohto zákona, napr. je občan SR, dovŕšil 35 rokov a je bezúhonný. Jeho výška sa bude určovať ako násobok sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR. Výplatu príspevku bude možné zastaviť za podmienok ustanovených týmto zákonom. Okrem toho možno poskytnúť aj jednorazový príspevok za zásluhy v oblasti športu vo výške 10 000 € (za podmienok podľa tohto zákona).

Do ZDP boli doplnené do § 9 ods. 2 písm. ad), ae), podľa ktorých sú od dane oslobodené oba tieto príspevky za zásluhy v športovej oblasti, poskytované podľa zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.

2. Zníženie sadzby dane pre daňovníkov s príjmami do 100 000 € - účinnosť v 2020

Pomerne rozsiahlou novelou je schválená novela ZDP, ktorá zavádza zníženie sadzby dane z príjmov vybraným daňovníkom fyzickým a právnickým osobám na výšku 15 % zo základu dane. Táto úprava pri fyzických osobách sa dotýka len daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), ktorých príjmy/výnosy za príslušné zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu 100 000 € [„15% zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) ZDP zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy/výnosy z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neprevyšujúce sumu 100 000 €“] . Zmeny sú v tejto súvislosti v § 4 ZDP (výpočet základu dane FO), v § 11 ZDP (nezdaniteľné časti základu dane), v § 15 (sadzba dane). Aby sa uvedené zníženie mohlo uplatniť, zmenil sa spôsob výpočtu základu dane pri kombinácii zdaniteľných príjmov fyzických osôb. Podľa § 4 ZDP sa po novom vypočíta základ dane

- ako súčet čiastkových základov dane z príjmov:

-zo závislej činnosti, na ktorý sa uplatnia nezdaniteľné časti základu dane,

- z prenájmu,

- z použitia diela a umeleckého výkonu,

- z náhodných a jednorazových príjmov;

- čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktoré sa uplatní zvyšná suma nezdaniteľných častí základu dane (po ich prednostnom uplatnení zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti).

To znamená, že podľa § 11 ZDP, ak má daňovník súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP o nezdaniteľné časti základu dane. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si potom zníži len o sumy nezdaniteľných častí základu dane prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP.

Touto novou sadzbou sa rozšírili sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa ZDP, t. j. 19 %, 25 %, 15 %, 7%, 35 % (osobitný základ dane).

V preddavkovom období budú platiť preddavky na daň z príjmov fyzické osoby sadzbou 19 %.

3. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – účinnosť 2020

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti sume 3 937,35 € platnej v roku 2019. T.j., bude sa vypočítavať nie ako 19,2 násobok platného životného minima, ale ako 21- násobok platného životného minima. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela zostáva v rovnakom násobku platného životného minima, t. j. 19,2 násobok (t. j. 210,20 x 19,2 = 4 035,84 € na rok 2020).

4. Športové aktivity detí – účinnosť v 2020

V NR SR bola schválená novela Zákonníka práce (v nadväznosti na túto novelu bol novelizovaný aj ZDP), ktorej cieľom je podľa predkladacej správy podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa, pričom sa predpokladá zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí. Podľa § 152b ZP, ak pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, môže (t. j., dobrovoľne sa môže rozhodnúť) poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa:

- vo výške 55% oprávnených výdavkov,

- najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Podľa vyššie uvedeného, príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca je obdobným plnením ako príspevok na rekreácie. Toto plnenie od zamestnávateľa je však postavené na dobrovoľnej báze, nie je viazané na počet zamestnancov, ale je viazané na trvanie pracovného pomeru zamestnanca. Táto novela Zákonníka práce predpokladá prínos v oblasti:

- športových aktivít detí a

- získavania zdrojov športových organizácií.

Ak oprávnený zamestnanec vynaloží na športovú činnosť dieťaťa napr. sumu 500,-€ a viac (ročne), zamestnávateľ na túto činnosť dieťaťa môže prispieť najviac sumou 275,-€. Ak zamestnanec vynaloží menej ako 500,-€, zamestnávateľ zamestnancovi môže prispieť sumou 55% oprávnených výdavkov zamestnanca. Zákon ustanovuje aj ďalšie podmienky, napr., že ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, ktoré má trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území SR a podobu najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok je členom športovej organizácie. Úprava sa dotýka aj vojakov, policajtov, hasičov, príslušníkov FS SR.

Podľa nového znenia § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane z príjmov oslobodená aj suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa nového ustanovenia Zákonníka práce.

Pre zamestnávateľov je príspevok na športovú činnosť daňovým výdavkom (nové znenie § 19 ods. 2 ZDP).


Poznámka: Takéto plnenie je daňovo uznaným výdavkom aj fyzickej osoby s prímami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (nové znenie § 19 ods. 2 ZDP), ktorá vykonáva túto činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov podľa novely Zákonníka práce, ak jej nebol poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Opäť opakujeme, že toto plnenie je na dobrovoľnom uvážení a možnostiach zamestnávateľa.

5. Vládny návrh novely ZDP – účinnosť 2020, 2021, 2022

Ide o rozsiahlu novelu ZDP, ktorá prináša rôzne zmeny v oblasti daňovníkov fyzických, ale aj právnických osôb.

- Zavádza sa nový pojem „mikrodaňovník“, ktorým je fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov/výnosov je najviac vo výške 49 790 €, čo je suma povinnosti registrácie zdaniteľnej osoby na daň z pridanej hodnoty.

- Vypúšťa sa príloha č. 6 ZDP – brutácia príjmu zamestnanca (navýšenie príjmu o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec). Ustanovenie je upravené tak, že „brutovať“ bude možné aj nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia.

- Úprava vzdelávania zamestnancov – namiesto doškoľovania je zavedený pojem vzdelávanie, so súvzťažnosťou na vzdelávanie upravené v Zákonníku práce, v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov, v zákone o štátnej službe, v zákone o finančnej správe. Stále však ide o také vzdelávanie zamestnancov, ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa. Ak však ide o zvyšovanie vzdelania zamestnanca, novela ZDP upravuje, že pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký alebo služobný pomer takéhoto zamestnanca trvá aspoň 24 mesiacov. Zamestnávateľ však takéto výdavky musí vedieť zdôvodniť [upravuje sa v tejto