dnes je 21.4.2024

Legislatívne zmeny pre verejnú správu
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

v roku 2024 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti obcí, miest, krajov a jednotlivých orgánov verejnej správy v nasledujúcom období. Legislatívny proces už priniesol aj zmeny pre rok 2024. Viete aké?  Práve vďaka informovanosti budete vedieť ako postupovať pri plnení Vašich úloh.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, účinné od roku 2024 na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre verejnú správu bude aj v roku 2024 Vašim sprievodcom pri každodennej práci a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v legislatívnej oblasti. Legislatívnou úpravou prešiel zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov. V online knihe sa dočítate o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré sa úzko týkajú verejnej správy v oblasti účtovníctva, daňového poriadku, verejného obstarávania, školstva.

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre 2024 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daňový poriadok
 • Miestne dane
 • Ostatné dane
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Verejné obstarávanie a eurofondy
 • Školstvo
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v online knihe?

Prehľad zmien v účtovníctve od 1. marca 2024
Kedy musí právnická osoba podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?
Kedy právnická osoba nemusí podať daňové priznane k dani z príjmov za rok 2023?
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024 a dôchodok
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024 - výška a podmienky
Podmienky pre nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2024
Prehľad zmien v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 (typ A a typ B) - tabuľka
Vlastný príjem manželky/manžela pre uplatnenie nezdaniteľnej časti v roku 2024
Príklad na uplatnenie druhej šance pri porušení viacerých povinností
Príklad na uplatnenie druhej šance voči daňovému úradu a colnému úradu
Príklad na výpočet úroku z omeškania za oneskorenú úhradu dane
Čerpanie dovolenky počas materskej/otcovskej/rodičovskej dovolenky
Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok v roku 2024
Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
Nárok na stravné pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024
Paušalizácia cestovných náhrad v roku 2024
Výpočet náhrady mzdy za čerpanú dovolenku
Ako zaplatiť daň z nehnuteľností na rok 2024
Príklad na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024
Spoluvlastníctvo pri dani z nehnuteľností na rok 2024

Ako a v akej lehote požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)?
Aký môže byť výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)?
Dokedy vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)?
Termíny na splnenie povinností pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 (v roku 2024)
Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 v roku 2024 - kto (ne)môže požiadať
Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)
Ako požiadať o náhradu príjmu, resp. nemocenské zamestnanca počas dočasnej PN v roku 2024
ePN od 1.1.2024: rozšírenie potvrdzovania aj lekármi špecialistami a zubármi
Minimálna predvídateľnosť práce v dohodách v roku 2024
Nemocenské počas dočasnej PN v roku 2024
Odmena dohodárov a jej splatnosť v roku 2024
Povinnosti zamestnávateľa počas dočasnej PN v roku 2024
Prerušenie povinného poistenia zamestnanca a SZČO od 1.1.2024
Príklad na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti
Príklad na výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2024
Určenie denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v roku 2024
Nárok na cestovné náhrady pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca
Použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste v roku 2024
Integrované konanie EIA s problémami
Nové stavebné úrady a proces povoľovania stavieb

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruku aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2024,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2024 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci online knihy

"Legislatívny rámec, z ktorého vychádza účtovanie vo verejnej správe tvoria zákony a Opatrenia MF SR. Žiaľ sa veľmi rýchlo nadväzujúce právne predpisy menia a nemám čas každý deň to sledovať. Online kniha mi pomohla nielen v orientácií v legislatíve, ale aj pri aplikácii. V mojom prípade sa jednalo najmä o problematiku finančnej kontroly, ktorú považujem za dosť pre mňa dôležitú tému."
Jaroslav P., Hlohovec


"V rámci mojej profesijnej práci som potrebovala získať prehľad o legislatívnych zmenách najmä v účtovníctve a daniach. Potrebovala som sa dozvedieť o zmene postupov účtovania a ich aktuálnosti. Online kniha mi promptne pomohla a dozvedela som sa viacej vecí, nakoniec pomohla aj kolegom z iných odborov nášho pracoviska."
Irena K., Košice

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.4.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,33 PLN (+0,01)
1 EUR25,27 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV